Концерти у підтримку України
Мистецтво імпровізації
Культурні традиції регіону
Амбасадорство в Українському культурному фонді

В рамках XXV міжнародного фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST за підтримки Українського культурного фонду у 2021 році було створено Перший всеукраїнський молодіжний сесійний джазовий бенд, презентація якого відбулась під час святкування 25 річчя VINNYTSIA JAZZFEST. Перший млинець виявився соколом і керівники колективу запланували насичений 2022 рік. Проте ранок 24 лютого змінив плани бенду.

Завдяки співпраці ГО «Інститут культурної політики» та Швейцарського фонду Artas Foundation: Swiss Foundation for Art in region of conflict, учасники бенду віком до 18 років були 23 березня евакуйовані до Берну (Швейцарія) для участі у джазовій резиденції , що було організовано спеціально для учасників колективу.

«З перших днів активної фази бойових дій ми відразу почали шукати можливість організації резиденції для молодіжного бенду за кордоном. Вже за два тижні ми зконтактували зі швейцарським фондом «Artasfoundation». Рішення було прийнято менш ніж за тиждень. А вже за п’ять днів з моменту прийняття рішення, колектив «Artasfoundation» зробив неможливі речі: було в короткі терміни знайдено житло для молоді, повністю устатковані квартири та зроблено все необхідне для того щоб молодь відчувала себе як вдома»- розповідає Ірина Френкель, продюсерка міжнародного фестивалю VINNYTSIA JAZZFESТ.

Швейцарська резиденція Першого всеукраїнського сесійного молодіжного джазового бенду

Бенд прибув до громади Нідершрелі, яка розташована в пригороді Берну 25 березня 2022 року. Два тижні було дано на адаптацію колективу та відновлення репетиційного процесу. А вже 9 квітня 2022 року у Берні відбувся перший виступ бенду.

Швейцарська резиденція Першого всеукраїнського сесійного молодіжного джазового бенду

За ці два тижні куратор резиденції зі Швейцарської сторони Джуліан Фелман та менеджерка бенду Христина Ліхачова розробили план проведення воркшопів на весь період перебування та із середини квітня молодь почала відвідувати заняття в Джазовій школі Берну. Також, графік воркшопів резиденції був насиченим. Основним напрямком роботи був обраний напрям імпровізації у джазі з метою відкриття для кожного учасника більш «вільного стилю» виконання.

Швейцарська резиденція Першого всеукраїнського сесійного молодіжного джазового бенду

«Необхідно зазначити, що участь у майстер класах та уроки в Джазовій школі Берну вплинули на якість виконавської майстерності кожного учасника бенду – продовжує розповідати Ірина Френкель – я відчула це відразу, коли у червні місяці встала за диригентський пульт. Працювати було легко. Концертна програма «UKRAINE. ETHNІC JAZZTIME» включала в себе джазові обробки відомих українських пісень та світові джазові стандарти. Всього було дано 38 концерів на підтримку України у Швейцарії та Німеччині. З початку наші зусилля були спрямовані на збір коштів для придбання спеціального транспорту для шпиталів та для фронту, далі колектив брав участь в акціях, які були організовані Швейцарською стороною та спрямовані на збір коштів для молодих музикантів, які планували навчатися у Швейцарії у 2022 – 2023 роках. А вже починаючи з червня місяця Всеукраїнський молодіжний джазовий бенд спрямував свою діяльність на збір коштів для підтримки митців, які залишилися в Україні. Усе це стало можливо у рамках співпраці з Українським культурний фондом «Амбасадори УКФ» та підписанням Меморандуму про співпрацю між Благодійним фондом «Сприяння розвитку талантів Поділля», головним організатором VINNYTSIA JAZZFEST».

Важливими подіями в житті колективу стала участь у міжнародному Бернському джазовому фестивалі, в рамках якого було дано 15 виступів на підтримку України та виступ в Yegudi Menuchin Forum.

Як зазначають організатори Вінницького джазового фестивалю, з відновленням концертного сезону у Європі, концертні виступи будуть продовжені в інших країнах Європейського Союзу та Швейцарії.

Фотогалерея: drive.google.com

Відеогалерея.

17/05 – Konsi Bern: charity concert for music classes for refugee children

05/06 – Benefiz Konzert (mit Jugendjazzorchester.ch & Ukrainian jouth jazzband), BAZEL

07.05 – GARE DU NORD: MUSIKTHEATER, PERFORMANCE, KONZERT, BAZEL

16.06 – Jazz Orchestra Concert at Menuhin Forum, Bern

18.08 – Köniz Alter Schloss Concert Festival

26.06 – Schemmerhofen

27.06 – Peiling

Воркшопи:

Workshop (improvisation) Alain Tissot & Lucien Dubuis


The Swiss residence of the First All-Ukrainian Sessional Youth Jazz Band

Concerts in support of Ukraine
The art of improvisation
Cultural traditions of the region
Ambassador at the Ukrainian Cultural Foundation

As part of the XXV International Festival VINNYTSIA JAZZFEST, with the support of the Ukrainian Cultural Fundation, the First All-Ukrainian Youth Session Jazz Band was created in 2021. The presentation of Jazz Band took place during the celebration of the 25th anniversary of the Vinnytsia JazzFest. VINNYTSIA JAZZFEST . The first pancake was not lumpy and the team leaders planned a busy 2022. However, the morning of February 24 changed the band’s plans.

Thanks to the cooperation of the NGO “Institute of Cultural Policy” and the Swiss Foundation «Artas Foundation: Swiss Foundation for Art in region of conflict», members of the band under the age of 18 were evacuated to Bern (Switzerland) on March 23 to participate in a jazz residency, which was organized especially for the members team.

“From the first days of the active phase of hostilities, we immediately started looking for the possibility of organizing a residency for a youth band abroad. In just two weeks, we contacted the “Artasfoundation”. The decision was made in less than a week. And in five days since the decision was made, the “Artasfoundation” team did impossible things: housing for young people was found in a short period of time, apartments were fully equipped and everything necessary was done to make young people feel at home,” says Iryna Frenkel, producer of the international festival VINNYTSIA JAZZFEST.

on March 25, 2022 the band arrived in the community of Niederscherli, which is located on the outskirts of Bern. Two weeks were given for adaptation of the team and restoration of the rehearsal process. And already on April 9, 2022, the first performance of the band took place in Bern.

During these two weeks, the curator of the residence from the Swiss side, Julian Felhman, and the band manager, Khrystyna Likhachova, developed a plan for conducting workshops for the entire period of stay. From mid-April, the young people began attending classes at the Bern Jazz School. Also, the schedule of workshops of the residence was full. The main direction of work was the chosen direction of improvisation in jazz with the aim of discovering a more “free style” of performance for each participant.

“It should be noted that participation in the master classes and lessons at the Jazz School of Bern influenced the quality of performance of each member of the band – continues Iryna Frenkel – I felt it immediately when I stood at the conductor’s console in June. It was easy to work. Concert program “UKRAINE. ETHNIC JAZZTIME” included jazz arrangements of famous Ukrainian songs and world jazz standards. A total of 38 concerts were given in support of Ukraine in Switzerland and Germany. From the beginning, our efforts were aimed at collecting funds for the purchase of special transport for hospitals and for the front, then the team participated in actions that were organized by the Swiss side and aimed at collecting funds for young musicians who planned to study in Switzerland in 2022-2023. And starting from June, the All-Ukrainian Youth Jazz Band directed its activities to collecting funds to support artists who remained in Ukraine. All this became possible within the framework of cooperation with the Ukrainian Cultural Fundation “Ambassadors of the UCF” and the signing of the Memorandum of Cooperation between the Charitable Foundation “Promoting the Development of Talents of Podillia”, the main organizer of VINNYTSIA JAZZFEST.””

Important events in the collective’s life were participation in the international Bern Jazz Festival, during which 15 performances were given in support of Ukraine and a performance at the Yegudi Menuchin Forum.

As the organizers of the Vinnytsia Jazz Festival note, with the resumption of the concert season in Europe, concert performances will be continued in other countries of the European Union and Switzerland.